EKO šola kot način življenja

Cilji, ki jih uresničuje program EKO šola kot način življenja

V projekt so vključeni vsi otroci, delavci vrtca in starši. Potrudili se bomo, da nam bodo pri tem pomagali tudi vsi, ki živijo in delujejo v neposredni bližini vrtca.

Globalni cilji

 • Vzgajanje za zdrav način življenja v zdravem okolju.
 • Vzgajanje za okoljsko odgovornost kot vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj.
 • Spoznavanje samega sebe in drugih ljudi.
 • Kvalitetno preživljanje prostega časa v naravi.
 • Spodbujanje ustvarjalnega mišljenja in ekološke zavesti s pomočjo knjige.
 • Spodbujanje k razmišljanju o varčevanju energije.
 • Vzgajanje k drugačnemu ravnanju za sooblikovanje zelene družbe.
 • Spoznavanje ožjega in širšega družbenega in kulturnega okolja.

Cilji (iz kurikuluma)

 • Doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih.
 • Razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa ter ravnanja z okoljem.
 • Spoznavanje in razvijanje vrednot, stališč do ravnanja in ohranjanja čistega naravnega okolja ter demokratične kulture.
 • Spoznavanje in razvijanje predstave o nastajanju odpadkov ter pomenu in možnostih predelave.
 • Spoznavanje različne prehrane in pridobivanje navad zdravega in raznolikega prehranjevanja.
 • Razvijanje kritičnega in ustvarjalnega mišljenja.
 • Razvijanje in oblikovanje otrokove osebnosti in samozavesti.
 • Spodbujanje otrokove občutljivosti za okolje, razvijanje čustvenega odnosa do okolja.

 Izhodišča za načrtovanje

 • Načrtovanje, izvajanje in evalvacija globalnih ciljev za razvijanje ekološkega odnosa do okolja in vpletanje ciljev v vsakdanje življenje otrok v vrtcu.
 • Izvajanje dejavnosti, ki otrokom omogočajo raziskovanje in eksperimentiranje z pestrimi naravnimi materiali.
 • Vsakodnevno bivanje v naravi.
 • Razvijanje in spodbujanje interesa za opazovanje narave.
 • Opazovanje sprememb v naravi in razvijanje kritičnega odnosa do varovanja okolja.
 • Zbiranje in spoznavanje različnih materialov.
 • sodelovanje pri ločenem zbiranju odpadkov ali ponovni uporabi ali predelavi le teh
 • sodelovanje v pogovorih o posledicah kopičenja odpadkov za okolje in zdravje.
 • Zbiranje naravnega materiala z namenom spoznavanja, pridobivanja izkušenj, razvijanja matematičnih in drugih spretnosti.
 • Izvajanje socialnih iger.

Projekti

 • Igre v naravi – učilnice na prostem,
 • Z lokalno pridelano hrano in gibanjem do krepitve našega zdravja,
 • Krožno gospodarstvo – odpadki; ločevanje, ustvarjanje z odpadki,
 • Voda in energija,
 • Eko branje za eko življenje,
 • Podnebne spremembe in mi,
 • Likovni natečaji za kreativne izdelke na razpisane teme,
 • Učenje za življenje – naš kraj,
 • Tradicionalni slovenski zajtrk.

Ozaveščevalne akcije

 • dobrodelne akcije (zbiranje zamaškov, odej in hrane za živali v zavetiščih, izmenjevalnica oblačil…).
 • Krvodajalske akcije za zaposlene in starše.

Ločevanje odpadkov

 • Plastenke, embalaža,  papir (v igralnicah, umivalnicah, garderobah in pisarnah),
 • biološki odpadki: vrtčevska kuhinja in kompostiranje,
 • steklo: eko otok.

Spremljanje učinkovitosti ločevanja odpadkov

Učinkovitost ravnanja z odpadki spremljamo vsi strokovni delavci, tako, da z lastnim zgledom otroke navajamo na pravilno ločevanje odpadkov, jih učimo o pravilnem ravnanju z odpadki, večkrat tudi pregledujemo koše in zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov skupaj z otroki.

Eko odbor še posebej spremlja, opazuje, spodbuja k pravilnemu in učinkovitejšemu ločevanju.

Obveščanje zaposlenih, otrok in staršev

Za informiranje strokovnih delavcev so zadolženi člani eko odbora.

O vseh ekoloških aktivnostih, vsebinah in prireditvah obveščamo tudi starše in ostale z eko kotički na traktih, na spletni strani vrtca in preko medijev.

 

 

 Nazaj na projekte