Vzgojnoizobraževalno delo oblikujemo glede na sprejeti nacionalen program za predšolske otroke – Kurikulum za vrtce.

CELODNEVNI Program izvajamo v vseh enotah Vrtca Morje Lucija in traja do 9 ur. Otroci s posebnimi potrebami so vključeni v redne oddelke vrtca. Po potrebi jim zagotavljamo dodatno individualno pomoč pedagoginje in drugih strokovnih delavcev, v skladu z odločbo Zavoda RS za šolstvo.

Vrtec odpiramo ob 6.00 in zapiramo ob 16.30.

Program izvajamo od 1. septembra do 31. avgusta, obsega vzgojo in izobraževanje, varstvo ter prehrano otrok.

POLDNEVNI PROGRAM izvajamo v vseh enotah in traja od 4 do 6 ur. Obsega vzgojo, varstvo in prehrano z dvema, po želji tudi tremi obroki.     Otrok je lahko v vrtcu od 8,00 do 14,00 ure ali od 8,30 do 14,30.

 

Dnevni red

Življenje in delo v vrtcu se začne s prihodom otrok v vrtec, glede na odpiralni čas enot in potrebe staršev.

Dejavnosti v enakem zaporedju otroku razvijajo občutek varnosti in dobrega počutja, zato je vsak dan, po prihodu v vrtec, čas za:

 • mirno prebujanje, igro v skupini, ustvarjalne dejavnosti po kotičkih, individualno delo,
 • zajtrk med 8.30 in 9.15 uro,
 • načrtovane dejavnosti za otrokov gibalni, čustveni, socialni in spoznavni razvoj ter spontano igro v igralnici ali na prostem,
 • malico med 10.30 in 11.00 uro,
 • igra in učilnice v naravi,
 • kosilo  med 11.30 in 13.15,
 • počitek oz. umirjene dejavnosti po kotičkih v igralnici, igra na igrišču.

Odhod domov, po dnevu polnem doživetij.

 

Obogatitvene dejavnosti

Programi so namenjeni otrokom od 4. do 6. leta starosti.

 

Vsebinska popestritev osnovnega programa so obogatitvene in dodatne dejavnosti. Gre za aktivnosti, ki jih organizira in izvaja vrtec, tudi v sodelovanju z zunanjimi sodelavci občasno, daljši ali krajši čas,  odvisno od izvedbenega kurikuluma vrtca, interesa otrok in želje staršev.

V tem šolskem letu bomo imeli naslednje obogatitvene dejavnosti:

 • otroška folklora,
 • italijanščina,
 • pevski zbor,
 • likovne delavnice,
 • športne igre.

Obogatitvene dejavnosti bodo vodili strokovni delavci enkrat tedensko v okviru poslovalnega časa. V dejavnosti se vključujejo otroci drugega starostnega obdobja v skladu z njihovimi interesi, željami in sposobnostmi. Obogatitvene dejavnosti so za starše brezplačne.

 

Dodatne dejavnosti – Plavalni tečaj

Ponovno bomo izvedli 10-urni tečaj plavanja za predšolske otroke, na bazenu v Bernardinu. Izvajalec je  plavalna šola Tinka Tonka. Izvedli ga bomo spomladi, v treh skupinah, tako kot v  preteklem letu saj so bili otroci in starši zelo zadovoljni.

 

Celoletne vsebine namenjene dvigu kvalitete življenja otrok v vrtcu

Letošnja rdeča nit je IGRE V NARAVI – UČILNICE NA PROSTEM. V vsa področja kurikula bomo vpletali:

 • eko vsebine v okviru programa Eko šola kot način življenja,
 • seznanjanje vseh otrok starih od 1 do 6 let z italijanskim jezikom,
 • program NTC učenje (Netwoek Teaching Children), ki stimulira razvoj nadarjenih,
 • projekt Preventiva in vzgoja v cestnem prometu,
 • projekt Varno s soncem,
 • projekt Prostovoljstvo in krvodajalstvo,
 • zobozdravstveno vzgojo in preventivo,
 • zdravje v vrtcu,
 • športne aktivnosti v okviru Malega sončka,
 • mednarodno sodelovanje z ustanovami, ki so kot naš vrtec »Točka za nadarjene«,
 • seznanjanje s Kulturno dediščino,
 • projekt Večjezičnost.

 

Uvajanje italijanskega jezika v vseh skupinah vrtca

Naš vrtec se nahaja na narodnostno mešanem območju, vzgojno izobraževalno delo v vrtcu pa v celoti temelji na Kurikulu za vrtce. Pri izvajanju Kurikula na takem območju, upoštevamo cilje in primere dejavnosti z vseh področij dejavnosti zapisanih v Kurikulu. Ob tem pa posebej izpostavimo določene cilje in dodamo nove, ki izhajajo iz posebnosti vzgojno izobraževalnega dela na teh območjih, ter dodajamo dejavnosti, ki so primerne za uresničevanje teh ciljev.

Vsebinsko se cilji in primeri dejavnosti navezujejo še posebej na področja dejavnosti Jezik, Družba in Umetnost. Strokovne delavke strokovno odgovorno načrtujejo dejavnosti, ki pripomorejo k zavesti otrok o sobivanju dveh narodov, dveh jezikov in dveh kultur ter pridobivanju ustrezne jezikovne zmožnosti v prvem in drugem jeziku.

Vzgojiteljice v vseh skupinah prvega (1 do 3 leta) in drugega starostnega obdobja (3 do 6 let) izvajajo dejavnosti, kjer gre za razvijanje jezikovnih in komunikacijskih zmožnosti (poslušanje in govorjenje) otrok v obeh jezikih. Vsebine izhajajo iz otrokovega neposrednega naravnega in družbenega okolja (npr. vrtec, dom, družina, živali, letni časi, prazniki, promet, poklici…). Dejavnosti so pestre, zanimive, dinamične in enostavne. Veliko prepevajo, se učijo izštevank, rajalnih iger, poslušajo kratke zgodbe … in ne mine dan, da ne bi uporabljali italijanski jezik na različne igrive načine.

 

Zdrav otrok danes, je zdrav odrasli jutri

Predšolske otroke uvrščamo med najbolj občutljivo skupino prebivalstva, zato je naša skrb za dobro načrtovanje prehrane še posebej obvezujoča. Pri tem uporabljamo naše znanje in vrsto orodij kot so:

 • Smernice dobre higienske prakse za kuhinje vrtcev
 • OPKP- odprta platforma za klinično prehrano
 • Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah
 • Referenčne vrednosti za vnose hrani

Posamezne raziskave kažejo, da nepravilno izbrana, enolična in osiromašena prehrana vpliva na manjšo odpornost proti različnim boleznim in zmanjšuje storilnost. Mi, se v naši kuhinji trudimo, da zadovoljimo dnevne potrebe hranil, ki jih otrok nujno potrebuje, zato je hrana na naših mizah varna, pestra in varovalna.  Za izpolnit vse to, pa so pomembni letni čas, lokalno pridelana in predelana živila, geografsko območje, ekološko pridelana in predelana živila (ekonomski dejavnik ) in ne na zadnje znanje kuhinjskega osebja, ki z dodatnimi izobraževanji sledi trendom zdravega prehranjevanja in pri tem uvaja nova in zdrava živila v naše jedilnike.

Vse več pa imamo otrok, ki imajo prehransko alergijo ali nealergijsko preobčutljivost za hrano (intoleranca). Starši morajo prinesti zdravniško potrdilo, kjer je napisano za katero intoleranco ali alergijo otrok boleha. Ko dietne prehrane otrok ne potrebuje več, prosimo, da starši to pisno potrdijo. Za njih pripravljamo jedi iz določeno izbranih živil (poslužujemo se izdelkov iz trgovine FIMEX D.O.O. iz Horjula, ki je za taka živila specializirana). Alergeni so na naših jedilnikih posebej označeni, kot tudi EKO izdelki in izdelki integrirane pridelave.

Jedilniki so enotni za vse starostne skupine otrok v vrtcu, delno pa so prilagojeni za otroke prvega starostnega obdobja.